Politika kvality a životního prostředí

Pro zajištění tvorby systému kvality a systému životního prostředí, jejich udržování, rozvoj a trvalé zlepšování ve společnosti TROJEK, a.s., dle norem ČSN EN ISO řády 9000 a ČSN EN ISO řády 14000 je stanovena následující politika kvality a životního prostředí, která je vhodná pro účely a kontext organizace a podporuje její strategické zaměření:

  • základní orientací společnosti je dosáhnout toho, aby se společnost stala vyhledávaným obchodním partnerem a dodavatelem v oblasti nákupu, zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu, u kterého bude vytvořen pocit jistoty nejen pro zákazníka, ale i pro zaměstnance společnosti,
  • vedení společnosti se plně ztotožňuje s požadavky norem ČSN EN ISO řady 9000 a ČSN EN ISO řady 14000, to je s principy účinného zavádění a neustálého zdokonalování řízení procesů ovlivňujících kvalitu výroby a služeb a životního prostředí ve společnosti,
  • vytvářet odpovídající podmínky pro vzdělávání zaměstnanců společnosti v oblastech nákupu, zpracování a prodeje železného a neželezného odpadu,
  • vedení společnosti neustále vytváří potřebné organizační, personální a finanční zdroje pro zavedení, rozvoj a zlepšování systému kvality a systému životního prostředí,
  • trvalým cílem je neustálé zlepšování naší činnosti a zabezpečování kvality námi poskytovaných služeb,
  • významnou spoluúčast na tvorbě kvality poskytovaných služeb mají naši subdodavatelé, proto s nimi budeme rozvíjet neustálou aktivní spolupráci při objasňování vzájemných požadavků a jejich realizaci,
  • společnost bude provádět pravidelné přezkoumání systému řízení kvality a systému životního prostředí,
  • bude stanovovat cíle kvality a cíle v oblasti životního prostředí pro udržení a neustálé zlepšování systému kvality a systému životního prostředí,
  • plnit požadavky legislativy platné pro oblast životního prostředí s důrazem na preventivní přístup k této problematice včetně prevence znečištění,
  • zpřísněním kontroly materiálových vstupů i samotných technologických postupů zabránit plýtvání surovinami a energiemi.

Ing. Zdeněk Trojek
ředitel společnosti

Praha, 15.2.2017